ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Съобщението за поверителност е информация, която “БЪЛГЕРИАН ЛАЙВ МЮЗИК” ЕООД предоставя на подаващите заявка през контактната форма на страницата на организацията, описваща защо и как събираме, използваме, съхраняваме и разкриваме личната информация, която обработваме като администратор на лични данни.
“БЪЛГЕРИАН ЛАЙВ МЮЗИК” ЕООД признава значението на защитата на личната и поверителна информация. Това съобщение за поверителност е част от нашия ангажимент да гарантираме, че обработваме Вашите личните данни добросъвестно и законосъобразно. Съобщението също така обяснява Вашите права по отношение на информацията, чието обработване контролираме. Информацията, с която разполагаме, ще ни бъде предоставяна от Вас лично.

 

АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ
НАИМЕНОВАНИЕ: “БЪЛГЕРИАН ЛАЙВ МЮЗИК” ЕООД
АДРЕС: ГР. СОФИЯ УЛ. „Университетска“, 5
Е-ПОЩА: bglivemusic@gmail.com
ТЕЛЕФОН: +359 884 222 294
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: УПРАВИТЕЛ

 

ЕДИННА ТОЧКА ЗА КОНТАКТ ПО ОРЗД
Управител на дружеството

 

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА
“БЪЛГЕРИАН ЛАЙВ МЮЗИК” ЕООД обработва Ваши лични данни във връзка с Вашето участие в събитие, организирано или възложено за организиране на организацията.

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА
Правното основание за обработка на Вашите личните данни, предоставени във връзка с целите по-горе, е чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 – съгласие са субекта на данни.

 

ДРУГИ ЛЕГИТИМНИ ИНТЕРЕСИ
Във всички случаи, преди започване на обработване на лични данни с цел реализиране на наши легитимни интереси, Вие ще бъдете уведомен/а по ясен и прозрачен начин.

Компанията няма да обработва вашите данни в случаите, когато посочените легитимни интереси не биха могли да имат приоритет пред Вашите собствени интереси.

 

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Получатели на лични данни могат да бъдат физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни.
Данните се предоставят във връзка с вашето участие и на придружаваното от вас дете в събитие организирано или възложено да бъде организирано от “БЪЛГЕРИАН ЛАЙВ МЮЗИК” ЕООД.
Получатели могат да бъдат:

  • Служители на “БЪЛГЕРИАН ЛАЙВ МЮЗИК” ЕООД, доколкото преките им служебни задължения включват обработка на лични данни на присъстващите на събитията;
  • Обработващи лични данни по възлагане и от името на “БЪЛГЕРИАН ЛАЙВ МЮЗИК” ЕООД;
  • Надзорен орган по защита на личните данни (За България - КЗЛД).

 

СРОК, ЗА КОЙТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Ние ще съхраняваме Вашите лични данни:

  • До приключване на обработката на заявката и/или свързаните с нея взаимоотношения;
  • До 3 месеца във връзка с правни претенции.

 

ПРАВА, С КОИТО РАЗПОЛАГАТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ВАС ЛИЧНИ ДАННИ
Вие имате право да изискате от нас достъп до, коригиране или изтриване на Ваши лични данни, или ограничаване на обработването им, както и правото да направите възражение срещу обработването на Вашите данни, а също така и правото на преносимост на данните.

При необходимост, Единна точка за контакт по ОРЗД ще Ви предостави допълнителна информация и съдействие за упражняване на Вашите права.

В случай, че обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време, като това не се отразява на законосъобразността на обработването до момента на оттегляне на съгласието.

 

ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН
Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни. Адрес за кореспонденция - гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2; Телефон - 02 915 3 518; Интернет страница - www.cpdp.bg

 

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТА ДЪРЖАВА ИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ
“БЪЛГЕРИАН ЛАЙВ МЮЗИК” ЕООД не предава вашите данни към трета държава или на международна организация.

 

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
“БЪЛГЕРИАН ЛАЙВ МЮЗИК” ЕООД не използва автоматизирано вземане на решения при обработката на ваши лични данни.

 

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
В случай на съществена промяна в начина, по който обработваме личните данни и/или в който и да е друг аспект на настоящото Съобщение, ““БЪЛГЕРИАН ЛАЙВ МЮЗИК” ЕООД ще Ви уведоми за съответната промяна веднага, като Ви предостави обновеното Съобщение.

 

ПРИ ВЪПРОСИ
По всички въпроси във връзка с личните Ви данни може да е обръщате към Единна точка за контакт по ОРЗД.